Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Με τροπολογία αυστηρότερα τα αντιβιοτικά στους ασθενείς - Έκτακτες ρυθμίσεις και για κορονοϊο

3635 0
photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi

Αυστηρότερη γίνεται η χορήγηση αντιβιωτικών φαρμάκων η οποία θα γίνεται όπως και τώρα μόνο με συνταγή γιατρού αλλά θα πρέπει να αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού καθώς και την δοσολογία. Παράλληλα η τροπολογία περιλαμβάνει έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων για προμήθεια και αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊου

Με τις διατάξεις της τροπολογίας κατατέθηκε στην Βουλή ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού αλλά και η αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης αντιβιωτικών φαρμάκων η οποία θα γίνεται μόνο με συνταγή γιατρού.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

- κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, τη δοσολογία, κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, κ.λπ.
στους παραβάτες της υπό ψήφιση διάταξης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

- Παρέχεται, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της υπόψη ρύθμισης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο, στις κάτωθι αναθέτουσες αρχές:

- στην εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ ΑΕ),

- σε οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας,

- στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατόπιν σχετικής ανάθεσης από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορονοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας.

- στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν (α) ταχυμεταφορές δειγμάτων (β) ηλεκτρονικό εξοπλισμό (γ) εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για τη διαχείριση των αναγκών ενημέρωσης του κοινού,

Επανακαθορίζεται το καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΕΟΔΥ ανά εξάμηνο, κατά τη χρονική περίοδο αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα:
για απογευματινή υπερωριακή εργασία οι ώρες ορίζονται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ανά υπάλληλο, από εκατόν είκοσι (120) που ισχύει σήμερα.
για βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες και εφόσον το εν λόγω προσωπικό απασχολείται βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ώρες ορίζονται σε μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ανά υπάλληλο, από ενενήντα έξι (96) που ισχύει σήμερα.

Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για :

Προμήθειες που διενεργήθηκαν από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων πλην αυτών που ενσωματώνουν κοινοτικό δίκαιο,

Προμήθειες που διενεργήθηκαν από την ΙΦΕΤ ΑΕ κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 (Ζητήματα προσωπικού) και 3 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού.

Προμήθειες ή και πρόσληψη ή υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που διενεργήθηκαν εκ μέρους του ΕΟΔΥ για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης ισόποσης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας ή από τον προϋπολογισμό οποιασδήποτε αναθέτουσας αρχής, αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, προς τους προϋπολογισμούς των οικείων νομικών προσώπων για την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών από τη διενέργεια των ανωτέρω προμηθειών.

Ο νέος τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων καθορίζεται σύμφωνα με την τροπολογία ως εξής:

Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases - ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής καί ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, ηλεκτρονική ή χειρόγραφη, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.Η κατά τα ανωτέρω διαδικασία δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων (όπως κατάταξη ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής) που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.

Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η ισχύς του άρθρου αυτού ξεκινάει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Newsroom